Enea odpowiada na nowe wyzwania rynkowe, aktualizując Strategię Rozwoju Grupy (2).jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea odpowiada na nowe wyzwania rynkowe, aktualizując Strategię Rozwoju Grupy

Enea odpowiada na nowe wyzwania rynkowe, aktualizując Strategię Rozwoju Grupy, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązanie informatyczne i cyfrowe.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Koncern zaktualizował Strategię Rozwoju Grupy i cele do 2030 r., z perspektywą do 2035 r. Realizacja zaktualizowanej Strategii wspiera osiągnięcie celów klimatycznych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Grupa Enea zapowiada, że w 2030 r. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stanowił 41% całkowitej produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. celem Enei będzie podniesienie tego wskaźnika do poziomu 60% w 2035 r. Zrównoważona i odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych w Grupie znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Drugim istotnym filarem transformacji będą inwestycje w nowe zintegrowane produkty i usługi dywersyfikujące obecną działalność Grupy, wykorzystujące  zaawansowane technologie cyfrowe i informatyczne (typu Internet Rzeczy, Blockchain itd.), które będą budowały dodatkową wartość zarówno dla firmy, jak i klientów.

Główne założenia Strategii mają na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy we wszystkich obszarach jej działalności oraz inwestycje w nowoczesne technologie, które mają zapewnić przewagę konkurencyjną, głównie w zakresie obsługi klienta. Ponadto realizacja zaktualizowanej Strategii zakłada również:

  • Zrównoważony rozwój i systematyczny wzrost wartości Grupy.
  • Zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym do poziomu 24,8 TWh
    w 2030 r., co zapewni Grupie 15% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.
  • Zwiększenie ponad czterokrotnie udziału OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej
    w 2030 r. poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań technologicznych.
  • Ponad 64 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym bezpośrednio 22 mld zł na transformację aktywów wytwórczych w perspektywie do 2035 r. przy zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności finansowej Grupy.
  • Wzrost wydatków do 2% budżetu inwestycyjnego na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe w Grupie Enea w 2030 r.
  • Dalszą dywersyfikację działalności i wzrost EBITDA z nowych linii biznesowych.

Ogłoszona przez Eneę aktualizacja strategii jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany oraz nowe trendy w sektorze energetycznym i wpisuje się w model funkcjonowania nowoczesnego koncernu energetycznego, a także kluczowe oczekiwania interesariuszy. Grupa Enea stawia na zrównoważoną i odpowiedzialną transformację zakładającą rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz większą dywersyfikację obecnego łańcucha wartości, w tym inwestycje w nowe linie biznesowe. Poprzez wdrażanie zaawansowanych technologii informatycznych oraz inteligentnych rozwiązań Grupa zamierza poprawić efektywność operacyjną oraz optymalizować wzrost wartości zarządzanych aktywów i infrastruktury we wszystkich segmentach. Zaktualizowana Strategia zakłada większą elastyczność w zakresie nawiązywania relacji z potencjalnymi partnerami, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i technologicznej dla realizacji zakładanych celów.

W zakresie ładu korporacyjnego Grupa będzie w dalszym ciągu konsekwentnie budowała organizację opartą na wiedzy i efektywnych procesach poprzez wzmocnienie kultury organizacyjnej oraz programów dla rozwoju.

Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne

Jednym z głównych celów zaktualizowanej Strategii jest racjonalna ekonomicznie transformacja źródeł wytwórczych, która ma przebiegać przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Zrównoważony program inwestycyjny w tym zakresie zakłada optymalizację struktury i źródeł finansowania.

– Jesteśmy częścią zmian, które zachodzą w naszym otoczeniu, dlatego adaptujemy nasz model biznesowy do głównych trendów rynkowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych i dostępnych technologii we wszystkich obszarach łańcucha wartości Grupy. Jest to duże wyzwanie dla firmy, ale równocześnie szansa dla wzmocnienia jej pozycji na rynku. Kluczowym założeniem jest racjonalna ekonomicznie transformacja aktywów Grupy Enea w kierunku nowoczesnego koncernu energetycznego, dostarczającego klientom niezawodne produkty oraz usługi i budującego trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości – oświadcza Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Enea zakłada zrównoważoną rozbudowę aktywów wytwórczych i odpowiedzialną zmianę struktury wytwarzania. W 2030 r. 41% produkcji energii elektrycznej w Grupie będzie pochodziło ze źródeł gazowych i OZE. Celem Enei jest, by ten wskaźnik osiągnął wartość 60% w perspektywie do 2035 r. Dużą rolę w zmianie miksu wytwórczego Grupy odegrają odnawialne źródła energii. Projektowany udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej zwiększy się ponad czterokrotnie i wyniesie 33% w 2030 r., z dążeniem do stabilizacji wskaźnika w perspektywie 2035 r. Grupa będzie skoncentrowana przede wszystkim na projektach: fotowoltaicznych, biomasowych i biogazowych oraz farmach wiatrowych.

Odpowiedzialnie przeprowadzona dywersyfikacja portfela wytwórczego Grupy przyniesie wymierne efekty środowiskowe. Celem Enei jest osiagnięcie30% redukcji wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. do 550 kg CO2 /MWh. Do 2035 r. wskaźnik ten osiągnie wartość 434 kg CO2 /MWh.

Grupa planuje do 2035 r. zainwestować łącznie ponad 64 mld zł. Inwestycje w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego, będą wymagały nakładów finansowych na poziomie 22 mld zł. Bezpośrednio 14,7 mld zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w odnawialne źródła energii, a zarządzaniem i rozwojem tych projektów zajmie się nowa spółka w Grupie – Enea Nowa Energia. Zrównoważony program inwestycyjny zakłada optymalizację struktury i źródeł finasowania.

Grupa zakłada, że osiągnie i utrzyma wysoki wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 10%, wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 5% w perspektywie do 2030 r.

– Naszym celem jest wzrost wartości EBITDA Grupy w stosunku do 2018 r. o 35% w 2025 r. i 39% w 2030 r. Będziemy optymalizować strukturę i źródła finansowania naszego programu inwestycyjnego. Zakładamy m.in. finansowanie inwestycji w formule project finance, co pozwoli na utrzymanie stabilnej pozycji finansowej i bezpiecznego wskaźnika długu netto do EBITDA – mówi Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.      

Łączna moc zainstalowana Grupy będzie sukcesywnie wzrastać i wyniesie 8 287 MW w 2030 r. Realizacja założeń strategii sprawi, że w 2035 r. Grupa będzie dysponowała 9 672 MW mocy zainstalowanych.

Szacowane do osiągnięcia wskaźniki mocy zainstalowanej, udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w produkcji energii oraz jednostkowej emisji CO2 w Grupie zostały wyznaczone przy założeniu zastąpienia bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice jednostkami wytwórczymi niskoemisyjnymi oraz modernizacji bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec.  

Strategia Grupy Enea przewiduje również zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym do poziomu 24,8 TWh w 2030 r., co zapewni Enei 15% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.  

Rozwój sieci dystrybucyjnej

W planowanym do 2035 r. budżecie inwestycyjnym na obszar dystrybucji przeznaczone zostaną nakłady rzędu 26,9 mld zł. Będą to projekty nie tylko poprawiające bezpieczeństwo energetyczne, ale również wspierające plan rozwoju w Grupie Enea niskoemisyjnych źródeł wytwórczych,  zwiększające potencjał sieci do odbioru energii ze źródeł rozproszonych, w tym instalacji prosumenckich i korzystnie oddziałujące na rozwój infrastruktury e-mobility w Polsce.

Enea planuje również intensyfikację udziału w projektach badawczo-rozwojowych i przygotowań do masowego wdrożenia projektu rozwoju inteligentnych sieci.

Jednym z kluczowych celów strategicznych Grupy pozostaje zapewnienie niezawodności i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Grupa będzie maksymalizować niezawodność sieci i obniży o ponad 5% wskaźnik strat sieciowych w dystrybucji, poprawiając wskaźnik SAIDI do poziomu 100 minut oraz SAIFI do poziomu 2,03 w perspektywie do 2030 r. Oznacza to m.in. nowe inwestycje sieciowe i dalsze modernizacje, rozwój technologii Prac Pod Napięciem oraz wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwalających na szybkie wykrywanie awarii w sieci.

Wysoka jakość, innowacyjne produkty i usługi, nowe linie biznesowe

Udział wydatków na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe w Grupie Enea w 2030 r. będzie stanowił 2% budżetu inwestycyjnego.

Inwestycje w rozwój i wykorzystanie zaawansowanych technologii umożliwią Enei transformację w kierunku multiusługowego przedsiębiorstwa, oferującego zintegrowane pakiety produktów i usług dla naszych klientów. Chcemy być aktywni w segmencie sprzedaży usług operatorskich, w tym dla mikrosieci, rozwoju mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności czy instalacji prosumenckich. Naszym celem jest innowacyjność we wszystkich aspektach działalności Grupy. Dywersyfikacja działalności i koncentracja na zróżnicowanych produktach i usługach zmieni model funkcjonowania całej Grupy Enea oraz przyczyni się do wzrostu EBITDA. Szacujemy, że w 2030 r. wartość EBITDA z nowych linii biznesowych wyniesie 360 mln zł i będzie to 7÷12% EBITDA Grupy – dodaje Mirosław Kowalik.    

Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami

Grupa zakłada silne wsparcie rozwoju lokalnego. Naszym celem jest utrzymywanie dobrych relacji ze społecznościami lokalnymiych, jako element polityki odpowiedzialnego biznesu i budowania partnerstwa. Enea będzie dbać o rozwój lokalnych ojczyzn, jako multiusługowy przedsiębiorca, atrakcyjny pracodawca i podmiot stymulujący działania i projekty edukacyjne, zdrowotne czy ekologiczne.

Enea będzie nadal działać na rzecz budowy i rozwoju dobrych relacji z klientami oraz nowoczesnej komunikacji, która zapewni sprawne docieranie z rzetelną informacją. – Jako innowacyjny dostawca,  będziemy zaspokajać kompleksowo potrzeby klientów, dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi w atrakcyjnej cenie i w stosownym dla klienta momencie. Działania na rzecz rozwoju innowacyjnej i kompleksowej oferty, która będzie odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pozwoli nam na zajęcie pozycji wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla klientów – podkreśla Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Wzmacniamy efektywną współpracę wszystkich podmiotów tworzących Grupę Enea, w oparciu
o nowoczesny, transparentny i etyczny Ład Organizacyjny obowiązujący na wszystkich szczeblach w całej Grupie. Chcemy optymalnie wykorzystywać nasze aktywa i adaptować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia w całym łańcuchu wartości –
dodaje Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Podstawą do aktualizacji, wyznaczonych w 2016 r., długoterminowych celów i kierunków rozwoju Grupy Enea była ambitnie realizowana strategia. Wiele wskaźników, które Grupa wyznaczyła sobie do realizacji w perspektywie do 2025 r. zostało już osiągniętych. Wśród nich: sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, która w 2018 r. wyniosła 20,5 TWh (wobec zakładanych 20,1 TWh w 2025 r.); zainstalowane moce wytwórcze: 5,8 GW (wobec planowanych 5,8 – 6,3 GW w 2025 r.); wskaźnik strat sieciowych w dystrybucji: 5,59% (wobec zakładanych 5,9% w 2025 r.) oraz wskaźniki ROA 5,09% (wobec planowanych 5%) i ROE 10,27% (wobec 10%). Konsekwentnie realizowana przez Eneę strategia przynosi efekty w postaci dobrych wyników finansowych i operacyjnych oraz umocnienia pozycji rynkowej Grupy.