Zajawka Wyniki
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

#WynikiEnei: Grupa Enea podsumowuje pełen wyzwań rok 2022 – konsekwentna droga w kierunku neutralności klimatycznej

Funkcjonując w trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym, w 2022 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, prowadząc transformację w kierunku firmy neutralnej klimatycznie i inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii. EBITDA osiągnęła w 2022 r. 2,22 mld zł, a zysk netto – blisko 119 mln zł. W omawianym okresie Enea przeprowadziła emisję akcji, dzięki której pozyskała ponad 750 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji i rozwoju OZE – kluczowych dla transformacji Grupy. W 2022 r. pracę rozpoczęły również pierwsze w Grupie Enea farmy fotowoltaiczne.

  •  W 2022 r. Grupa Enea wytworzyła 26,2 TWh energii elektrycznej, notując nieznaczny spadek wolumenu produkcji r/r – o 0,7%.
  • Na zmniejszenie wartości EBITDA i zysku netto Grupy w 2022 r. główny wpływ miał wzrost kosztów surowca oraz rezerwa zawiązana w obszarze obrotu.
  • Nakłady inwestycyjne Grupy Enea wyniosły w 2022 r. 2,6 mld zł i wspierały rozwój Grupy we wszystkich kluczowych obszarach.

Grupa Enea wypracowała w 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 2,22 mld zł, tj. o 1,32 mld zł mniej r/r (w 2021 r. EBITDA Grupy wynosiła 3,54 mld zł). Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł blisko 119 mln zł, wobec 1,8 mld zł w 2021 r. Na te wyniki wpływ miały nagłe i nieprzewidziane zdarzenia geologiczno-górnicze, utrudniające prowadzenie wydobycia w należącym do Grupy Enea Lubelskim Węglu Bogdanka. Przełożyło się to na wyniki obszarów wydobycia i wytwarzania. Na wzrost kosztów wpływ miały także dostawy węgla kamiennego spoza Grupy Enea. Dodatkowo, dynamiczna sytuacja na rynku energii oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym, spowodowały konieczność zawiązania w obszarze obrotu rezerwy w wysokości 368 mln zł, która wynikała z nieuwzględnienia w pełni szacowanych kosztów zakupu energii w zatwierdzonej pod koniec 2022 r. przez Prezesa URE Taryfie G oraz zastosowaniu zapisów ustawy o zamrożeniu cen energii i wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł i wzrosły r/r o 8,82 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,73. W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje blisko 2,6 mld zł, głównie w obszarze dystrybucji.

 

Dobre wyniki finansowe i operacyjne w trudnym otoczeniu rynkowym

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 310,2 mln zł (spadek r/r o blisko 1,3 mld zł). Niższa EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (r/r o 1,03 mld zł), co było spowodowane wzrostem kosztów węgla, przekładając się na spadek marży na wytwarzaniu, wzrostem kosztów stałych, a także spadkiem marży na Rynku Bilansującym. Na wynik EBITDA obszaru wytwarzania wpłynął również spadek wyniku Segmentu OZE, r/r o 243,4 mln zł, który wynikał ze wzrostu kosztów zużycia biomasy oraz spadku wolumenu produkcji ze źródeł odnawialnych. W 2022 r. Grupa Enea wytworzyła 26,2 TWh energii elektrycznej, notując nieznaczny spadek wolumenu produkcji o 0,7% r/r. Niższy r/r był wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który wyniósł blisko 1,95 TWh, co spowodowane było planowanym remontem Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec. Sprzedaż ciepła wyniosła 7,1 PJ i spadła nieznacznie – o 1,3% r/r.

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,32 mld zł (spadek r/r o 64,2 mln zł). To efekt wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W 2022 r. Enea Operator dostarczyła 20,3 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci przyłączonych zostało ponad 41 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami),
a łączna liczba przyłączonych do sieci źródeł OZE wynosiła na koniec 2022 r. ponad 150 tys.

EBITDA obszaru obrotu wyniosła -76 mln zł. To wzrost r/r o 165,5 mln zł, który spowodowany był wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższy wynik z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO₂.

W 2022 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł ponad 23,7 TWh i był niższy r/r o 3,4%. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego o 685 GWh, przy zachowaniu poziomu wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. W segmencie odbiorców indywidualnych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 150 GWh, przy zachowaniu poziomu wolumenu sprzedaży paliwa gazowego. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2022 r. wzrosły w stosunku do 2021 r. o 4,6 mld zł, co odzwierciedla gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy przychody ze sprzedaży w segmencie biznesowym oraz w segmencie odbiorców indywidualnych.

W 2022 r. w obszarze wydobycia spółka Lubelski Węgiel Bogdanka zrealizowała plan produkcyjny i sprzedaż na poziomie 8,4 mln ton. Skonsolidowane przychody GK LW Bogdanka wyniosły w tym okresie 2,45 mld zł, EBITDA: 610 mln zł, zysk operacyjny: 200,3 mln zł, a zysk netto: 176 mln zł. Łącznie wykonano nieco ponad 33 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 1,24 mln ton. Średni uzysk na koniec 2022 r. wyniósł 66,2%, wobec 69,4% przed rokiem.

 

Bezpieczne finansowanie transformacji Grupy Enea i inwestycje w OZE

W 2022 r. Enea z sukcesem przeprowadziła proces podwyższenia kapitału, pozyskując ponad 750 mln zł na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy. Emisja akcji umożliwia realizację jednego z kluczowych kierunków Strategii Rozwoju Grupy, a pozyskane środki są przeznaczane na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym na wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych.

Na początku 2022 r. Grupa uruchomiła w Pile nowe, warte blisko 50 mln zł, źródło kogeneracyjne oparte o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, którego działanie przekłada się na redukcję zużycia węgla w systemie ciepłowniczym miasta. Nowe źródło zwiększyło udział ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji z 32% do 51,4%, a pilski system ciepłowniczy stał się systemem efektywnym energetycznie. Pracę rozpoczęły również pierwsze w Grupie elektrownie fotowoltaiczne: w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), Likowie (woj. zachodniopomorskie), Lubnie (woj. lubuskie). Kolejne projekty PV osiągnęły gotowość do rozpoczęcia działań inwestycyjnych w bieżącym roku.

Trwają prace przy projekcie budowy bloków energetycznych w technologii CCGT w Elektrowni Kozienice, które mają odtworzyć moc bloków klasy 200 MW. Enea ELKOGAZ, spółka celowa zajmująca się projektem, ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę bloków CCGT. Nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej oraz zapewniały bezpieczeństwo dla systemu elektroenergetycznego i klientów.

 

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA 2022 ROK:

Paweł Majewski, prezes Enei: 

– W trudnym czasie toczącej się wojny w Ukrainie i wywołanym w związku z nią kryzysem energetycznym należy przede wszystkim podkreślić rolę i znaczenie firm energetycznych w Polsce, których najważniejszym zadaniem jest stabilne i bezpieczne wytwarzanie oraz dostarczanie energii elektrycznej mieszkańcom naszego kraju. Konflikt wywołany przez Rosję potwierdził, że w nowoczesnej gospodarce energetyka jest częścią systemu bezpieczeństwa. W 2022 r. Enea nie tylko wypełniła ten obowiązek i kontynuowała drogę transformacji energetycznej, wspierając pełne uniezależnienie od surowców energetycznych z Rosji. Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego.

Wypracowane w 2022 r. wyniki finansowe: EBITDA Grupy na poziomie 2,22 mld zł oraz wynoszący 119 mln zł zysk netto Grupy – odzwierciedlają zmienne uwarunkowania na rynku energii, które mają wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą. Mimo gwałtownych zmian jakie zachodziły w sektorze energetycznym niezmiennie koncentrujemy się na naszym nadrzędnym celu, jakim jest zielona zmiana. W 2023 r. kluczowe dla tego procesu jest przeniesienie naszych wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i sprzedaż pakietu akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa. Działania te są konieczne, by móc skutecznie pozyskiwać finansowanie na dynamiczną transformację Grupy Enea i budowę nowych żródeł OZE – zapowiedział Paweł Majewski, prezes Enei.