Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Biura Obsługi Klienta Enei czynne we wtorek 13 sierpnia do godziny 20:00!

Enea, zgodnie ze znowelizowaną tzw. ustawą o cenach prądu, przyjmuje oświadczenia od m.in. mikro i małych przedsiębiorstw do 13 sierpnia 2019 r. Tego dnia Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne do godziny 20:00. Enea jednocześnie zachęca do skorzystania z możliwości wysłania dokumentów pocztą.

Wydłużone godziny pracy dotyczą wszystkich Biur Obsługi Klienta Enei. Dodatkowo BOK zlokalizowane w Poznaniu w centrach handlowych będą czynne według swoich standardowych godzin pracy: Galeria Pestka do godz. 21:00,  Galeria Malta do godz. 22:00.

Enea przyjmuje oświadczenia od uprawnionych klientów do 13 sierpnia 2019 roku włącznie. Wskazane w znowelizowanej „Ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw” podmioty, dzięki złożonemu oświadczeniu mają możliwość utrzymania cen energii w drugim półroczu 2019 roku na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Uprawnieni do złożenia oświadczenia są:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej,
  • rolnicy będący mikro i małymi przedsiębiorcami (rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy).

Jak informuje Ministerstwo Energii zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, dlatego:

  • rolnicy zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, nieprowadzący działalności gospodarczej nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy,
  • rolnicy będący mikro- i małymi przedsiębiorcami, zużywający energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii powinni złożyć do sprzedawcy energii, z którym łączy ich aktualnie umowa, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorca) albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR (mały przedsiębiorca),
  • rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiącego pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Enea przyjmuje oświadczenia od swoich klientów w Biurach Obsługi Klienta do 13 sierpnia 2019 r. w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.  We wtorek 13 sierpnia wszystkie Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne do godziny 20:00. Możliwe jest złożenie oświadczenia także przez platformę ePUAP poprzez wskazanie Enea S.A. jako adresata wiadomości. Oświadczenia można także wysyłać pocztą na adres do korespondencji wskazany na fakturze.

Zgodnie z ustawą klienci indywidualni (taryfa G) nie muszą składać oświadczeń, gdyż ich cena energii jest na poziomie z dnia 30.06.2018 roku z mocy prawa.