Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

„Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”. Konferencja z okazji 5-lecia Fundacji Enea

W Poznaniu pojawiła się nowa inicjatywa, która jest przestrzenią do debaty na temat nowych możliwości rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce. Fundacja Enea, z okazji jubileuszu 5-lecia działalności, zorganizowała konferencję „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk biznesowych i akademickich oraz organizacji społecznych. Zorganizowana w Poznaniu przez Fundację Enea i Forum Odpowiedzialnego Biznesu konferencja umożliwiła także poznanie prowadzonych już dobrych praktyk dotyczących współpracy biznesu i sektora pozarządowego. Gościem specjalnym wydarzenia był Jaś Mela, założyciel Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.

Fundacja Enea powstała w 2014 r., aby realizować istotne zadania społeczne, odpowiadające na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności głównie z terenów, na których Grupa Enea jest aktywna biznesowo. Fundacja Enea od pięciu lat jest inicjatorem i partnerem społecznie odpowiedzialnych działań zarówno w Grupie Enea, jak i poza nią. Obecnie prowadzi siedem autorskich projektów, a w ciągu roku wspiera i koordynuje dziesiątki wydarzeń przy współudziale stowarzyszeń, fundacji, placówek oświaty i instytucji działających przy samorządach – na terenach, na których aktywne biznesowo są spółki z Grupy Enea.

Fundacja Enea to nasza odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnych. Dostarczając energię elektryczną naszym klientom, nie zapominamy o wspieraniu inicjatyw prospołecznych i pomocy tam, gdzie ona jest niezbędna. To wielka odpowiedzialność, ale i satysfakcja z działania na rzecz naszych lokalnych środowisk, naszych małych ojczyzn – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych. – Od ponad pięciu lat pracownicy-wolontariusze naszej Grupy wspierają działania Fundacji, angażując wiele energii i empatii, aby zmieniać nasze otoczenie. Bez nich trudno byłoby zrealizować wiele inicjatyw – dodał Piotr Adamczak.

Działalność tak dużej firmy jak Grupa Enea wpływa na jej otoczenie, w szczególności na społeczności lokalne, dla których jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dostaw energii, ważnym pracodawcą i partnerem w wielu przedsięwzięciach. Dlatego – zgodnie z wartościami Grupy Enea – działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Jesteśmy aktywnym i odpowiedzialnym partnerem społeczności lokalnych, wśród których funkcjonujemy – powiedział Sławomir Krenczyk, prezes Fundacji Enea.

Konferencja „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości” miała na celu poszerzenie wiedzy na temat współpracy międzysektorowej oraz rozbudowanie i umocnienie relacji między partnerami społecznymi. Dodatkowo stanowiła ona inspirację dla nowych pomysłów i projektów społecznych przynoszących korzyść dla lokalnych społeczności.

Najważniejszym przekazem tego wydarzenia było pokazanie wartości współpracy i prowadzenia aktywnego dialogu z interesariuszami – zarówno dla biznesu, jak i jego otoczenia. To kluczowe aspekty, które mają pozytywny wpływ na życie społeczności lokalnych i stan środowiska naturalnego oraz rozwój samych przedsiębiorstw. Potrzebujemy firm – liderów, które rozumieją to podejście i działają zgodnie z nim – podsumowała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Dziękujemy firmie Enea, naszemu partnerowi strategicznemu, za inicjatywę organizacji konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”. Spotkanie w Poznaniu okazało się niezwykle wartościową przestrzenią, także do dalszego rozwoju współpracy na rzecz poprawy jakości życia w Wielkopolsce – dodała.

W trakcie konferencji zwracano uwagę na to, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu powinny odbywać się zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Bardzo ważne są więc inicjatywy adresowane do lokalnych społeczności, ukierunkowane na dzielenie się wiedzą oraz na budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między sektorami. Łączenie doświadczeń jest najlepszym inkubatorem innowacyjności i poszukiwania rozwiązań dla istotnych problemów teraźniejszości i wyzwań przyszłości.

Zależy nam na tym, aby współpraca między biznesem i organizacjami pozarządowymi rozwijała się i przynosiła korzyść tym, którzy być może sami o pomoc nie umieją zabiegać. Potrzeby są duże. Jednak dostrzegamy potencjał, który w nas tkwi poparty możliwościami. Ważne, żeby wszyscy, działający w biznesie i w ramach NGO umieli po ludzku współpracować. Uważam, że najistotniejszy jest ciąg dalszy konferencji – jej owoc, czyli to co uda nam się razem zdziałać – powiedziała Barbara Grochal, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, Oddział w Poznaniu.

Gościem specjalnym wydarzenia był Jasiek Mela – podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny, uczestnik wyprawy na Biegun Północy wraz z Markiem Kamińskim. W 2008 r. założył Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, która jako jedyna pomaga osobom po amputacjach w każdym wieku, dofinansowując zakup protez, rehabilitację, pomoc psychologiczną, a przede wszystkim – pokazując, że mimo tragicznych doświadczeń można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje oraz marzenia.

Przysłuchując się tej konferencji mam wielką, szczerą nadzieję, że przykłady konkretnych działań otworzą ludziom umysły na poczucie, że ja w swoim miejscu pracy, w swojej firmie będę mógł coś zrobić, pomóc np. podopiecznym domu dziecka. To jest czas, kiedy możemy pokazywać wachlarz przeróżnych możliwości pomagania; pokazać, że każdy z nas może dorzucić małą cegiełkę  – powiedział Jasiek Mela, podróżnik, mówca motywacyjny.

Wśród najważniejszych programów Fundacji Enea są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: Enea Akademia Sportu promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, Enea pomaga szkolić i trenować ok. 3 000 dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Piły. Enea Akademia Talentów to program stypendialny dla utalentowanych uczniów i szkół działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. W dwóch dotychczasowych edycjach Enea przyznała łącznie 58 grantów i stypendiów dla szkół oraz utalentowanych uczniów. Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie to cykl warsztatów, w czasie których – we współpracy ze strażakami – Fundacja Enea edukuje starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.

Integralną częścią strategii Grupy Enea jest także poszanowanie środowiska naturalnego. Fundacja Enea wspiera proekologiczne działania również podczas lokalnych inicjatyw proekologicznych, włączając w nie lokalne społeczności i pracowników. Enea EkoProjekty jest jedną ze społecznie odpowiedzialnych inicjatyw Enei, które związane są z troską Grupy Enea o środowisko. Projekt realizowany jest wspólnie z Lasami Państwowymi – to dziewięć prośrodowiskowych wydarzeń adresowanych do lokalnych społeczności z terenu działania Grupy Enea.

Dużą część działalności Fundacji Enea stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. Energię mamy we krwi to program promujący honorowe krwiodawstwo na skalę całej Grupy Enea. Krwiobusy w 2018 r. pojawiły się w najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy. Od marca ub.r. pracownikom Grupy Enea udało się wspólnie zebrać ponad 150 litrów krwi.

Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne oraz Nie taki prąd straszny, a także wolontariat akcyjny. Siłą Grupy Enea są ponadto projekty społeczne realizowane przez poszczególne spółki, w tym m.in. działania Enei Operator na rzecz ochrony rybołowa, czy ekologiczne warsztaty edukacyjne realizowane przez Eneę Wytwarzanie i Eneę Połaniec.

Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z Fundacją – wolontariuszy Grupy Enea oraz partnerów społecznych – udało się zrealizować ponad trzysta inicjatyw prospołecznych.

Fundacja Enea w liczbach, czyli co udało się zrealizować w ciągu pięciu lat działalności:

  • ponad 5 mln zł przeznaczyliśmy na darowizny
  • 300 tys. zł przekazaliśmy na stypendia i granty w ramach akcji „Enea Akademia Talentów”
  • 44 tys. zł zebrali pracownicy Grupy Enea, biegając w ramach akcji społecznej „Biegamy-Zbieramy-Pomagamy”
  • 120 tys. beneficjentów skorzystało z naszego wsparcia, projektów i akcji
  • 11,5 tys. osób skorzystało w 2018 r. z ponad 603 godzin szkoleń w ramach wolontariatu kompetencyjnego Grupy Enea
  • ok. 3 tys. dzieci każdego roku bierze udział w bezpłatnych zajęciach sportowych w ramach programu „Enea Akademia Sportu”
  • ponad 150 litrów krwi oddali od marca 2018 r. pracownicy Grupy Enea w ramach programu „Energię mamy we krwi”
  • 21 projektów prospołecznych zrealizowaliśmy w ramach dwóch edycji akcji „Potęga poMocy”, dzięki zaangażowaniu 116 pracowników Grupy Enea
  • 7 075 godzin przepracowali wolontariusze w ciągu ośmiu lat funkcjonowania wolontariatu pracowniczego w Grupie Enea

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą (od 2000 r.) i największą organizacją pozarządową w Polsce, która w kompleksowy sposób zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.