Grupa Enea podsumowuje 2023 rok (2)

#WynikiEnei: Grupa Enea podsumowuje 2023 rok – przyspieszenie rozwoju projektów OZE wspiera transformację Grupy

Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność i neutralność klimatyczna. Zrealizowane w 2023 r. inwestycje zwiększyły potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE. Grupa realizuje długoterminową strategię poprawy efektywności i niezawodności sieci, zwiększając nakłady na inwestycje w dystrybucję. Wypracowane w 2023 r. wyniki finansowe i operacyjne odzwierciedlają dynamikę zmian i wyzwań w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym.

  • W 2023 r. Grupa Enea wypracowała wyższą r/r EBITDA, która wyniosła 6,3 mld zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody ukształtowały się na poziomie 48,2 mld zł.
  • Grupa zanotowała wzrost produkcji energii ze źródeł OZE (r/r o 17%), która wyniosła blisko 2,3 TWh, przy jednoczesnym spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (r/r o ponad 21%).
  • Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła już ponad 500 MW. W 2023 r. Grupa zwiększyła swój potencjał wytwórczy w OZE o 53 MW.
  • Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 3,7 mld zł, w tym 1,86 mld zł stanowiły inwestycje w obszarze dystrybucji.
  • Grupa koncentruje się na zapewnieniu finansowania projektów rozwojowych z zewnętrznych źródeł.

Grupa Enea wypracowała w 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 6,3 mld zł, notując wzrost tego wyniku r/r o ponad 4 mld zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 60% i wyniosły 48,2 mld zł. Jednocześnie, odnotowała stratę netto na poziomie -443 mln zł, na co wpływ miały dokonane przez spółkę odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych spółek: Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec i Enea Ciepło oraz wartość segmentu wydobycie z perspektywy Grupy Kapitałowej. Wskaźnik dług netto/EBITDA w 2023 r. kształtował się na poziomie 0,85 wobec 1,73 w analogicznym okresie 2022 r. W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 3,7 mld zł. Był to rekordowy rok pod względem nakładów na dystrybucję. Budżet inwestycyjny w tym obszarze wyniósł 1,86 mld zł.

Dobre wyniki finansowe i operacyjne w najważniejszych obszarach działalności Grupy

Najwyższa EBITDA, wynosząca 3,6 mld zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 3,3 mld zł). Wpływ na to miał wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych oraz w Segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie (m.in. efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczącej umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umów przewyższały oczekiwane korzyści), wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, wzrost przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych oraz wzrost marży na Zielonym Bloku (głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple. Dodatkowo, odnotowano wzrost kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz kosztów stałych w całym obszarze Wytwarzania. W omawianym okresie Grupa wytworzyła 21,3 TWh energii elektrycznej. Produkcja ze źródeł odnawialnych była wyższa r/r o 17% i wyniosła 2,3 TWh. Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania spadła r/r o 7% i wyniosła 6,6 PJ (petadżuli).

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,8 mld zł (wzrost r/r o 493,2 mln zł). To efekt wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W 2023 r. Enea Operator dostarczyła 20 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci przyłączonych zostało ponad 24 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami). Liczba przyłączonych do sieci mikroinstalacji wynosiła na koniec 2023 r. ponad 174 tys. o łącznej mocy ponad 1,5 GW.

Wynik EBITDA obszaru obrotu ukształtował się na poziomie -29,9 mln zł. Wzrost r/r o 46,1 mln zł (mniejsza strata) wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie,  pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym. 

W 2023 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 22,8 TWh i był niższy r/r o 3,5%. Ten spadek spowodowany był zmianami w portfelu klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 642 GWh r/r).
Z kolei w segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 34 GWh. W omawianym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o prawie 3,8 mld zł (tj. o 31,7%), co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

Enea wdrożyła system Enea Trade 24 służący do zarządzania zakupem energii w oparciu o ceny kształtowane przez indeksy giełdowe. Internetowa platforma pozwala klientom biznesowym optymalizować koszty zakupu energii i samodzielnie realizować przyjętą strategię zakupową.
Z platformy mogą korzystać obecni oraz nowi klienci biznesowi Enei z całej Polski.

Rekordowe zyski Bogdanki

LW Bogdanka osiągnęła w 2023 r. najwyższe przychody i największe zyski w swojej całej historii.  Przychody Grupy LW Bogdanka wyniosły 3 939,3 mln zł, wynik EBITDA osiągnął poziom 1 345,2 mln zł, a zysk ze sprzedaży – 896,5 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 687,1 mln zł, co oznacza 291% wzrostu r/r. Produkcja węgla handlowego w 2023 r. wyniosła 7,1 mln ton, a sprzedaż – 6,7 mln ton.

Grupa wdraża zieloną zmianę

Zrealizowane w 2023 r. inwestycje zwiększyły potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE o 53 MW. Na koniec 2023 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła już ponad 500 MW, przy jednoczesnym istotnym potencjale wzrostu obecnie rozwijanych projektów w perspektywie najbliższych lat. Aktywa wytwórcze zostały rozszerzone m.in. o farmy fotowoltaiczne PV Genowefa (woj. wielkopolskie) o mocy 35 MW oraz mniejsze instalacje w Tarnowie (woj. dolnośląskie) i Tykocinie (woj. podlaskie). Grupa pozyskała projekt wiatrowy o mocy 19,8 MW: farma wiatrowa Bejsce (woj. świętokrzyskie) jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę na początku 2025 r. Ponadto rozpoczęły się prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I, a w przededniu realizacji jest farma fotowoltaiczna Jastrowie II.

1,86 mld zł na inwestycje w dystrybucję

Kluczowymi dla wspierania dynamicznego rozwoju projektów OZE i energetyki prosumenckiej są budowa i rozwój nowych oraz modernizacja i rozbudowa funkcjonujących już sieci energetycznych. Grupa Enea realizuje długoterminową strategię poprawy efektywności i niezawodności sieci, konsekwentnie zwiększając nakłady inwestycyjne na dystrybucję. W 2023 r. były to rekordowe środki  w wysokości 1,86 mld zł. Priorytetem jest również zwiększanie potencjału sieci dla nowych przyłączeń OZE, przy równoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. W 2023 r. Enea Operator oddała do użytku m.in. nowe Główne Punkty Zasilania (GPZ) w Suchym Lesie (woj. wielkopolskie), w centrum Poznania, w Szczecinie oraz zmodernizowane stacje elektroenergetyczne we Wronkach, Chodzieży (woj. wielkopolskie), Recławiu i Gryficach (woj. zachodniopomorskie) i szczecińskich Gumieńcach. Inwestycje unowocześniają sieć dystrybucyjną, wpisując się również w jeden z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea - budowę inteligentnej sieci energetycznej.   

Transformacja z zabezpieczeniem finansowym  

Przyspieszenie realizacji planów inwestycyjnych jest możliwe dzięki zapewnieniu finansowania, które jest kluczowe dla rozwoju potencjału wytwarzania czystej energii i obszaru dystrybucji, wspierającego rozwój nowych projektów OZE. Na początku 2023 r. Enea podpisała umowę finansowania z konsorcjum pięciu banków w łącznej kwocie 2,5 mld zł, z czego 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji i rozwój projektów OZE. Grupa zawarła również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskane 2 mld zł zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, które zostaną przeprowadzone w latach 2023-2025.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA 2023 ROK:

Grzegorz Kinelski, prezes Enei: 

– Miniony rok w energetyce pokazał, że wiele obszarów rozwojowych nadal wymaga szczególnych działań w celu przyspieszenia transformacji. Jednocześnie wzrost zainstalowanej mocy OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i dynamiczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł jest wyraźnym sygnałem, że jesteśmy uczestnikami oczekiwanej zmiany w naszym sektorze. Grupa Enea aktywnie i świadomie uczestniczy w procesie transformacji sektora, stawiając na dywersyfikację źródeł wytwarzania, rozbudowę własnego parku wytwórczego w OZE oraz unowocześnianie i rozwój sieci energetycznych, gotowych na wyzwania przyszłości. 

Wypracowane przez Grupę wyniki finansowe i operacyjne odzwierciedlają dynamikę zmian oraz wyzwań w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Niezależnie od regulacji systemowych, które będą kształtować strukturę oraz rozwiązania organizacyjne sektora wytwórców energii ze źródeł konwencjonalnych, Grupa Enea realizuje działania zmierzające do osiągnięcia celu pełnej neutralności i odpowiedzialnego udziału w transformacji polskiej energetyki. Naszą misją jest zrównoważony rozwój, zgodnie z oczekiwaniami rynku, naszych akcjonariuszy i klientów. W 2024 r. będziemy realizować założenia transformacji naszej Grupy, kontynuując inwestycje w odnawialne źródła energii i sieć dystrybucyjną. Kierunek jest tylko jeden, to Zielona zmiana Enei – powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka:

– Osiągnięcie najwyższych rezultatów finansowych w historii Bogdanki, potwierdzają naszą rolę jako jednego z czołowych dostawców węgla kamiennego dla sektora energetyki oraz jednej z najefektywniejszych spółek w polskim górnictwie. Dzisiaj Bogdanka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej. Osiągnięcia te były możliwe dzięki poświęceniu i determinacji naszej załogi, współpracy z Grupą Enea oraz efektywnemu zarządzaniu kopalnią, w tym skutecznej polityce w zakresie kosztów. Generowany przez spółkę cash flow zapewnia obecnie stabilność finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Wyniki 2023 r. są szczególnie satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę, że zostały zrealizowane w skomplikowanym i wymagającym czasie dla naszej kopalni oraz całej branży górniczej w Polsce – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.