Grupa Enea podsumowuje wyniki finansowe i operacyjne po trzech kwartałach 2023 roku (1)

Wzrost potencjału wytwarzania w odnawialnych źródłach energii. Grupa Enea podsumowuje wyniki finansowe i operacyjne po trzech kwartałach 2023 roku

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 3,4 mld zł (wzrost r/r o blisko 1,4 mld zł, czyli o 66%). O 27% r/r spadł zysk netto okresu sprawozdawczego i wyniósł 662,3 mln zł. Grupa konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju, powiększając swój park wytwórczy o nowe źródła OZE.

  • W trzech kwartałach 2023 r. Grupa Enea wypracowała wyższą r/r EBITDA, która wyniosła prawie 3,4 mld zł.
  • Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 662,3 mln zł.
  • O 10% r/r wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych.  
  • Grupa angażuje się w projekty, których celem jest zeroemisyjność sektora. Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. całkowita moc zainstalowana w OZE w Grupie Enea wynosi 499 MW.
  • Enea wdrożyła system Enea Trade 24 służący do zarządzania zakupem energii w oparciu o ceny kształtowane przez indeksy giełdowe. Internetowa platforma pozwala klientom biznesowym optymalizować koszty zakupu energii.

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 3,4 mld zł (wzrost r/r o blisko 1,4 mld zł, czyli o 66%). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o blisko 58% i wyniosły prawie 36 mld zł. Jednocześnie, zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 662,3 mln zł i był niższy r/r o 27%. Od stycznia do końca września 2023 r. Grupa Enea przeznaczyła ponad 2,3 mld zł na inwestycje, najwięcej w obszarze dystrybucji, które m.in. obejmują modernizację i budowę infrastruktury sieciowej (linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia, stacje elektroenergetyczne). Inwestycje te wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne, poprawiają niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej, automatyzację sieci oraz zmieniają struktury sieci SN z napowietrznej na kablową, a przede wszystkim zwiększają potencjał przyłączeń nowych źródeł OZE.

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 1,74 mld zł (wzrost r/r o 1,46 mld zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miała niższa baza analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, odkupie oraz Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Poprawa wyniku nastąpiła również w Segmencie OZE w efekcie niższej bazy analogicznego okresu ubiegłego roku oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło, głównie z powodu spadku marży jednostkowej na cieple oraz wzrostu kosztów stałych.

Przez trzy kwartały 2023 r. Grupa Enea wytworzyła 16 TWh energii elektrycznej, notując spadek wolumenu produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, centralnie sterowanych, a także wzrost produkcji z OZE. W omawianym okresie Grupa wytworzyła ponad 1,6 TWh energii elektrycznej z OZE, to wzrost r/r o 10%. Spadła sprzedaż ciepła (o 8%), która wyniosła 4,5 PJ (petadżuli).

W ostatnim czasie do aktywów OZE Grupy Enea zostały włączone farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 MW. Są to: zlokalizowana w okolicach Kleczewa (woj. wielkopolskie) PV Genowefa o mocy 35 MW, farma w Tarnowie (woj. dolnośląskie) o mocy 10 MW oraz Tykocinie (woj. podlaskie) o mocy 2 MW, a także PV Krzęcin 1, 2 i 7 (woj. zachodniopomorskie), która składa się z trzech instalacji o mocy 1 MW każda. Ponadto, rozpoczęto prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I (woj. zachodniopomorskie) oraz podpisano umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II (woj. wielkopolskie). Kolejne 19,8 MW w potencjale wytwórczym OZE Grupy Enea będzie pochodzić z Farmy Wiatrowej Bejsce (woj. świętokrzyskie), która jest w trakcie budowy, a pracę rozpocznie w 2025 r. Równolegle, Enea pracuje nad kolejnymi akwizycjami – są to projekty na różnym etapie zaawansowania.

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł (wzrost r/r o 327,4 mln zł). To efekt wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych. W trzech kwartałach 2023 r. Enea Operator dostarczyła odbiorcom końcowym 14,9 TWh usług dystrybucyjnych. W tym czasie do jej sieci dystrybucyjnej zostało przyłączonych ponad 18 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami). Obecnie do sieci spółki dystrybucyjnej przyłączonych jest blisko 170 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 5,15 GW, w tym ponad 168 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 1,5 GW. 

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł -67,2 mln zł (spadek r/r o 139,3 mln zł). To efekt spadku marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, rozpoznano przychody z tytułu rekompensat, odnotowano wykorzystanie rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższe rezerwy na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. 

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,0 TWh i był niższy r/r o 4,4%. Spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 4,4%, a w segmencie odbiorców indywidualnych wolumen ten był niższy r/r o 0,3%. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w trzech kwartałach 2023 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 3,3 mld zł, tj. o 37,8%, co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

Przychody Grupy LW Bogdanka wyniosły w I-III kwartale 2023 r. 2,69 mld. EBITDA ukształtowała się na poziomie 673,4 mln zł, zysk operacyjny to 309,0 mln zł, a zysk netto wyniósł 256,7 mln zł. W omawianym okresie produkcja węgla wyniosła 4,6 mln ton. W samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,3 mln ton, a sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,5 mln ton.

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA PO TRZECH KWARTAŁACH 2023 R.:

– Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa Enea wypracowała blisko 66% r/r wzrostu wartości EBITDA. Największy udział w EBITDA Grupy miał obszar wytwarzania – 1,74 mld zł, wzrost r/r o 1,46 mld zł. Wzrost EBITDA odnotował także obszar dystrybucji. Odpowiedzialnie zmierzamy w kierunku zielonej zmiany Enei, by móc skutecznie pozyskiwać finansowanie na inwestycje w nowe źródła OZE. Zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii, a dowodem na nasze zaangażowanie i efektem pracy jest wzrost nowych mocy OZE. Tylko w samym trzecim kwartale 2023 r. moc zainstalowana w OZE w naszej Grupie wzrosła o 50 MW.

Odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, poprzez wydzielenie tych aktywów z Grupy oraz rozbudowa potencjału wytwarzania ze źródeł OZE to priorytetowe założenia naszej strategii, które konsekwentnie realizujemy. Obok nich, istotnym elementem transformacji sektora jest rozwój oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej, która musi być gotowa na przyłączanie kolejnych źródeł OZE i zarządzanie jej dwukierunkowym przepływem. W ciągu trzech kwartałów tego roku na inwestycje w tym obszarze przeznaczyliśmy 1,1 mld zł,
a do końca roku będzie to łącznie nawet 1,7 mld zł. Do 2042 r. chcemy przeznaczyć na inwestycje, w tym w OZE i rozwój sieci, ponad 68 mld zł –
powiedział Paweł Majewski, prezes Enea S.A.   

***

Dobre wyniki finansowe spółki za trzy kwartały wciąż pozostawały pod presją nieprzewidywalnych zdarzeń geologicznych, które miały miejsce pod koniec 2022 r., jak i w pierwszym półroczu tego roku, oraz wysokich cen czynników produkcji. Te negatywne zdarzenia zostały zmitygowane przez osiągnięcie wyższych cen kontraktowych. Obecne wyniki operacyjne za październik i listopad pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość i podtrzymać zakładany plan produkcji na ten rok – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka S.A. ds. ekonomiczno-finansowych.