Grupa Enea prezentuje wyniki po trzech kwartałach 2022 r  (2)
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea prezentuje wyniki po trzech kwartałach 2022 r.

Działając w zmiennym i wymagającym otoczeniu rynkowym, po trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (spadek o blisko 18% r/r). O ponad 32,5% r/r spadł zysk netto okresu sprawozdawczego i wyniósł 906,8 mln zł. Dług netto/EBITDA  wyniósł -0,18 wobec 0,31 w analogicznym okresie 2021 r. Mimo trudnego otoczenia rynkowego, Grupa konsekwentnie włącza się w transformację polskiego sektora energetycznego, wspierając rozwój nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w energetyce. 

  • W trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (spadek
    o blisko 18% r/r) oraz blisko 22,7 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o ponad 48% r/r).
  • Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8 mln zł (spadek r/r o 32,5%).
  • Enea i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisały list intencyjny, planując wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w energetyce, wspierających transformację cyfrową tej gałęzi gospodarki.
  • Grupa Enea przystąpiła do realizacji Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 2,3 mld zł (spadek r/r o 492 mln zł, czyli o blisko 18%). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 22,7 mld zł. Jednocześnie zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8  mln zł i był niższy o 32,5%. Od stycznia do końca września 2022 r. Grupa przeznaczyła 1,7 mld zł na inwestycje, głównie  w obszarze dystrybucji.

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 281,3 mln zł (spadek r/r o 760,1 mln zł). Niższa EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (r/r o 644,8 mln zł), co było spowodowane głównie: utworzeniem rezerw na umowy rodzące obciążenia, a także spadkiem marży na Rynku Bilansującym. Na wynik EBITDA obszaru wytwarzania wpłynął również spadek wyniku Segmentu OZE, r/r o 146,5 mln zł, głównie na skutek utworzenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrostu kosztów zużycia biomasy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 31,3 mln zł, głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej. Przez trzy kwartały 2022 r.  Grupa Enea wytworzyła 20,2 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o ponad 3% r/r. Niższy r/r był wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który wyniósł blisko 1,5 TWh. Sprzedaż ciepła wzrosła nieznacznie i wyniosła 4,9 PJ (petadżuli).

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 981,8 mln zł (spadek r/r o 49,4 mln zł). To efekt wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W trzech kwartałach 2022 r. Enea Operator dostarczyła 15,2 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Przez ten czas do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych ponad 35,9 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 346 MW. Obecnie do sieci Enei Operator przyłączonych jest ponad 144 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 1 176 MW. 

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 293,1 mln zł, wzrost r/r o 116,8 mln zł. Ten wynik to efekt wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO₂. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw Majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,8 TWh i był niższy r/r o 2,3%. Spadek spowodowany był zmianą portfela Klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 259 GWh, tj. o 1,9%. W segmencie odbiorców indywidualnych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był niższy r/r o 149 GWh, tj. o 4,1%.

Przychody Grupy Lubelski Węgiel Bogdanka wyniosły 2 030,1 mln zł. Wynik EBITDA obszaru wydobycia ukształtował się na poziomie 675,8 mln zł, wzrost r/r o 131,1 mln zł. Wynik EBITDA GK LWB wyniósł 676,4 mln zł, zysk operacyjny to 374 mln zł, a zysk netto wyniósł 310,3 mln zł. Zarówno produkcja jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosły 7,2 mln ton, w samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,6 mln ton, sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,9 mln ton

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA PO TRZECH KWARTAŁACH 2022 R.:

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych

Działamy w wymagającym i zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie blisko 2,3 mld, zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł natomiast 906,8  mln zł, i oznacza to dość istotny spadek obydwu wielkości w ujęciu r/r. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł -0,18, wobec 0,31 w analogicznym okresie 2021 r. Wyniki potwierdzają, że sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Pracujemy nad wydzieleniem z naszych struktur aktywów węglowych. Przeniesienie ich do NABE zwiększy możliwości pozyskania finansowania na zieloną transformację Enei. W związku z zamrożeniem cen energii w 2023 r. dla klientów indywidualnych, przygotowujemy się do obsługi większego ruchu klientów, w tym przyjmowania oświadczeń i terminowego rozliczania uprawnionych odbiorców  – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.  

 

Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju:

– Stawiamy na nowe rozwiązania i włączamy się w projekty, które wykorzystują innowacyjne propozycje i technologie cyfrowe w energetyce. Jako pierwsi rozpoczynamy na swoich terenach prace nad instalacją infrastruktury, która pozwoli na realizację założeń Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych i uzyskanie pierwszych partii surowca już na początku 2023 roku. Pozyskany z hałd węgiel będzie mógł być z powodzeniem wykorzystany przez energetykę, a rekultywacja składowisk pozwoli na zagospodarowanie tych terenów pod odnawialne źródła energii w przyszłości. Wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym rozpoczęliśmy wspólne działania badawczo-rozwojowe dla wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które będą oferowane naszym klientom. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego stawia przed nami nowe wyzwania, chcemy rozwijać technologie cyfrowe w energetyce – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.   

 

Artur Wasilewski, p.o. prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Wpływ na niższe wyniki miały przede wszystkim problemy natury geologicznej, które wystąpiły w  trzecim kwartale. W ścianie 3/VII/385 nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Wpłynęło to bezpośrednio zarówno na produkcję węgla jak i jego sprzedaż. Został przygotowany plan naprawczy, który aktualnie jest realizowany przy zachowaniu przede wszystkim bezpieczeństwa pracującej załogi powiedział Artur Wasilewski, p.o. prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.