Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Emisja nowych akcji Enei zakończona sukcesem

Enea pozyskała ponad 750 mln zł i przydzieliła wszystkie akcje inwestorom. Spółka podpisała blisko 70 umów objęcia łącznie 88 288 515 akcji serii D i finalizuje proces podwyższenia kapitału. Cena emisyjna wyniosła 8,50 zł za każdą akcję serii D.

– Dziękujemy inwestorom za zainteresowanie i zaufanie. Objęcie wszystkich oferowanych akcji serii D za łączną kwotę ponad 750 mln zł potwierdza sukces procesu podwyższenia kapitału. Od początku podkreślaliśmy, że środki z emisji będą przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, czyli na realizację jednego z kluczowych kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea, która wpisuje się w dynamiczne procesy transformacji energetycznej i wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Emisja akcji jest jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego Grupy Enea. Zgodnie ze Strategią do 2042 r. chcemy przeznaczyć ponad 68 mld zł na inwestycje, w tym 42,5 mld zł na dystrybucję i 13,8 mld zł na odnawialne źródła energii – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Skarb Państwa objął akcje o łącznej wartości emisyjnej ok. 422 mln zł, otwarte fundusze emerytalne ponad 246 mln zł, a pozostali inwestorzy ok. 82 mln zł.

Sprawnie przeprowadzony proces podwyższenia kapitału wzmacnia pozycję Enei jako wiarygodnego podmiotu na rynku kapitałowym z dużym potencjałem rozwojowym, cieszącego się zaufaniem akcjonariuszy, ale również interesującego z perspektywy inwestorów finansowych. Mamy sprecyzowane cele strategiczne, a pozyskane środki będą wspierać realizację ambitnych planów inwestycyjnych powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego było pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie potencjału sieci do przyłączania nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych. Przykładem projektów, których finansowanie będzie możliwe ze środków z podwyższenia kapitału zakładowego są inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci w obszarze sieci wysokiego i średniego napięcia, a także związane z licznikami zdalnego odczytu energii elektrycznej.

W przeprowadzeniu emisji akcji serii D, Eneę wspierał Pekao Investment Banking, który pełni rolę koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu wraz  z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniącym funkcję współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.

Zastrzeżenie prawne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszej prezentacji może być niezgodne z prawem.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio do Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym terytoriów zależnych i posiadłości zamorskich Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji oraz z zastrzeżeniem określonych wyjątków, akcje, o których mowa w niniejszym materiale, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w takich jurysdykcjach ani też na rzecz lub na rachunek obywateli Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub osób posiadających miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę w tych krajach.

Akcje nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie przeprowadzanej na terytorium Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ani nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej.