Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Ciepło i Politechnika Białostocka rozpoczynają współpracę przy innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych

Enea Ciepło i Politechnika Białostocka podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest wykorzystanie wiedzy naukowców z Politechniki Białostockiej i praktyki specjalistów ciepłowniczej spółki z Grupy Enea, do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Projekty mają służyć zwiększeniu efektywności produkcji i dystrybucji oraz wykorzystaniu ciepła i energii elektrycznej w Enei  Ciepło.

Porozumienie zakłada zidentyfikowanie możliwych do wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych o charakterze innowacyjnym z obszaru ciepłownictwa i energetyki. Dzięki współpracy, spółka będzie mogła w praktyczny sposób korzystać z wiedzy naukowców Politechniki Białostockiej i opracowywanych na uczelni technologii. Współpraca zakłada również wsparcie eksperckie ze strony Politechniki, m.in. przy sporządzaniu ekspertyz oraz opinii do projektów prowadzonych przez spółkę.

Jestem przekonany, że zawarcie porozumienia o współpracy jest bardzo dobrą decyzją, zarówno dla Enei Ciepło, jak i Politechniki Białostockiej - największej wyższej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce. Liczymy, że na połączeniu sił, specjalistów z Enei Ciepło oraz kadry naukowej Politechniki Białostockiej, w przyszłości skorzystają odbiorcy ciepła. Współpraca spółki ciepłowniczej z uczelnią wyższą umożliwi zidentyfikowanie projektów rozwojowych, które będą mogły być wspólnie realizowane i wdrażane, szczególnie takich, które pozwolą na tworzenie efektywnych technik energetycznych w ciepłownictwie. Liczę, że w tym konkretnym przypadku, synergia pomiędzy światem nauki i biznesu może przełożyć się na komercjalizację innowacyjnych projektów z obszaru ciepłownictwa – powiedział Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Podpisane porozumienie otwiera również możliwość ścisłej współpracy uczelni wyższej i spółki ciepłowniczej przy pracach dyplomowych, doktorskich czy habilitacyjnych studentów oraz pracowników Politechniki Białostockiej. Planowane jest także podejmowanie inicjatyw, dotyczących rozwoju określonych kompetencji i umiejętności potrzebnych studentom do pracy w ciepłownictwie. W kolejnym etapie współpracy, może przełożyć się to na realizację staży i praktyk dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Białostockiej w strukturach Enei Ciepło. W przyszłości obie strony chcą ściśle współpracować przy organizacji seminariów i konferencji naukowo-badawczych.

Bardzo się cieszę, że Enea Ciepło docenia innowacyjność prac naszych naukowców i chce korzystać z  eksperckiego wsparcia uczelni. Współpraca z otoczeniem gospodarczym dotyczy dzisiaj każdej sfery działalności uczelni. Kształcenie inżynierów powinno odbywać się przy aktywnym udziale pracodawców. Nasza działalność naukowo-badawcza skupia się na systematycznym rozwijaniu obszarów badawczych w relacji z gospodarką. Ścisła współpraca przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami to jeden z naszych priorytetów. Jestem przekonana, że Enea Ciepło będzie naszym partnerem w każdej z misji Uczelni – stwierdziła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor Politechniki Białostockiej – Rektor Politechniki Białostockiej.

Enea Ciepło wchodzi w skład Grupy Enea, jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Białostocka spółka jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa w Grupie. Enea Ciepło jest przedsiębiorstwem multipaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w oparciu o różne nośniki energii: węgiel, biomasę i gaz. Spółka systematycznie dąży do zmniejszenia procentowego udziału węgla w swoim miksie energetycznym realizując tym samym założenia polityki energetycznej kraju. Enea Ciepło posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Instalacje Enei Ciepło produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, czyniąc wykorzystanie ciepła systemowego  jednym z bardziej efektywnych sposobów na walkę ze smogiem. System ciepłowniczy Enea Ciepło posiada status efektywnego energetycznie.