Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator liderem w pozyskiwaniu dotacji unijnych na inwestycje sieciowe

Enea Operator pozyskała największą kwotę dotacji na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla operatorów systemu dystrybucyjnego, w ramach budżetu UE na lata 2014-2020. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu przygotowania wniosków i realizowanej strategii rozwoju, Enea Operator na rozwój sieci w północno-zachodniej Polsce zdobyła ponad 40% dostępnych środków unijnych przeznaczonych dla krajowych OSD. Do końca ubiegłego roku spółka zakontraktowała do realizacji w latach 2017-2023 35 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 800 mln zł. Ponad połowę tej kwoty, 440 mln zł, stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

– Realizowane przez Eneę Operator inwestycje przynoszą korzyści w skali kraju, ale także lokalnie. Przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, pewności i jakości dostaw energii oraz dostosowania sieci dystrybucyjnej do nowych wyzwań, wynikających z polityki energetycznej Polski oraz strategii energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej – podkreślił Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Dzięki inwestycjom w sieć zwiększa się jej elastyczność i potencjał do przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej, rozwoju wielu innych sektorów, w tym generacji rozproszonej czy elektromobilności. Nowoczesna sieć dystrybucyjna dla społeczności lokalnych oznacza jej mniejszą awaryjność  i stabilność dostaw wysokiej jakości energii elektrycznej, co przekłada się na komfort i jakość życia. W ramach pozyskanych funduszy, spółka buduje nowe i przebudowuje już istniejące stacje WN/SN oraz SN/nn w liczbie 138 sztuk. Długość nowych i modernizowanych linii wysokiego i średniego napięcia wynosi ponad 400 km, z czego zdecydowana większość to linie średniego napięcia, które objęte są przebudową w ramach projektów smart grid oraz zmianą struktury sieci z napowietrznej na kablową.

Dynamiczny rozwój sieci dystrybucyjnych jest niezwykle istotnym procesem, szczególnie w dobie transformacji energetycznej. Przed nami wciąż wiele wyzwań. Rosną też oczekiwania dotyczące jakości dostaw energii elektrycznej i elastyczności sieci dystrybucyjnej. Cieszy nas nasza pozycja lidera i fakt, że możemy pochwalić się pulą trzydziestu pięciu dofinansowanych projektów inwestycyjnych. Dzięki temu, korzystając z dostępnych programów wsparcia Unii Europejskiej, Enea Operator unowocześnia swoją sieć, budując i przebudowując wiele linii i stacji elektroenergetycznych – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

W samym tylko 2020 r. Enea Operator podpisała 7 umów na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. W pierwszym półroczu spółka pozyskała 82,5 mln zł na realizację trzech projektów służących zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego. Środki zostały przeznaczone na modernizację ważnych stacji transformujących wysokie napięcie na średnie: Recław, Gryfice, Gumieńce, Września Sokołowo, Mosina, Iłówiec, Bojanowo, Sieraków, Sołacz, Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica. Z kolei w drugiej połowie 2020 r. spółka podpisała cztery umowy o dofinansowanie, w tym trzy na budowę elektroenergetycznej sieci inteligentnej (smart grid), przebudowę i automatyzację linii i stacji SN i nn. Inwestycje obejmą tereny Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatów nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego. Czwarta umowa dotyczy zwiększenia potencjału sieci energetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W dobie wielu wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego i rosnących potrzeb inwestycyjnych, a jednocześnie ograniczonych środków, jakie spółka może zabezpieczyć na realizację  planu inwestycyjnego, możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania odgrywa coraz większą rolę w budowaniu niezawodnej i nowoczesnej sieci dystrybucyjnej, spełniającej oczekiwania użytkowników oraz sprzyjającej budowie gospodarki niskoemisyjnej podsumował Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

Enea Operator pozyskuje środki na inwestycje na dwóch poziomach finansowania UE:

Pierwszym z nich to poziom krajowy, w ramach którego funkcjonuje największy w skali Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Program umożliwia rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucyjnych w sieciach średniego i niskiego napięcia, wsparcie dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne w sieci wysokiego napięcia. Na realizację tych celów, których wartość wyniosła 700 mln zł, spółka pozyskała ponad 400 mln zł dotacji.

Drugim obszarem pozyskiwania funduszy europejskich jest poziom terytorialny, w ramach którego funkcjonują programy regionalne. Dzięki nim spółka realizuje inwestycje mające na celu budowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia w celu dostosowania jej do potrzeb dynamicznie rozwijającej się energetyki odnawialnej. Enea Operator pozyskała dotąd ponad 38 mln zł dotacji na inwestycje dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego do umów o łącznej wartości nakładów przekraczających 125 mln zł.

Obecnie zakontraktowane projekty unijne będą realizowane i rozliczane do końca 2023 r. Enea Operator zamierza kontynuować aktywność w pozyskiwaniu środków pomocowych na dalszy rozwój sieci dystrybucyjnej w ramach okresu budżetowego UE 2021-2027.

Informacje na temat wszystkich dofinansowanych projektów spółki znajdują się na stronie internetowej: https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/inwestycjeunijne/2014-2020