Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Operator zrealizuje w Bydgoszczy badania w ramach międzynarodowego projektu eNeuron

Enea Operator wspólnie z Instytutem  Energetyki i Miastem Bydgoszcz weźmie udział w międzynarodowym projekcie „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN” realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Celem eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych, których głównym zadaniem będzie efektywna integracja rozproszonych źródeł energii.

W realizacji projektu „eNeuron - badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych” udział weźmie siedemnaście instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych z siedmiu europejskich krajów. Z Polski do projektu zaproszono Instytut Energetyki i Eneę Operator, która uruchomi jego badawczą część na terenie Bydgoszczy. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 - ramowego programu Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

– Aktualnie do najważniejszych wyzwań operatorów sieci dystrybucyjnej należą między innymi przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R). Współpraca przedsiębiorstw sektora energetycznego z przedstawicielami środowiska naukowego oraz społecznościami lokalnymi inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowym projekcie eNeuron będziemy mogli skorzystać z doświadczeń naukowców i przedsiębiorstw z innych krajów. Jako jeden z czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce, podzielimy się z nimi również naszą wiedzą – podkreśla Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Zadaniem wszystkich uczestników projektu eNeuron jest promowanie koncepcji Energy Hub, jako modelu sterowania oraz zarządzania rozproszonymi źródłami energii zintegrowanymi systemowo w celu optymalizacji ich działania. Koncepcja Energy Hub skierowana jest do lokalnych prosumentów: gospodarstw domowych, podmiotów komercyjnych i przemysłowych. Skorzystają oni na obniżeniu kosztów przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych, niskoemisyjnych źródeł energii. Energy Hub ma zapewniać skuteczne, ekonomiczne i zrównoważone rozwiązania, zarówno w zakresie krótko, jak i długoterminowych umów.

W założeniu projekt eNeuron ma przynieść liczne korzyści, także potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. operatorom sieci dystrybucyjnych i lokalnym społecznościom. Z tych powodów rola Enei Operator, a przede wszystkim Biura Inicjatyw Innowacyjnych oraz Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową, w projekcie eNeuron jest wieloaspektowa. Obejmuje wsparcie merytoryczne w zakresie procesów kodowania, kontroli i monitorowania sieci oraz integracji odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii w sieciach dystrybucyjnych.

Udział w projekcie umożliwi spółce zakup, montaż i zbadanie pracy nowoczesnych urządzeń, które są niezbędne do przeprowadzenia na sieci Enei Operator studiów przypadku w ramach projektu. Eksperci z Enei Operator będą również współpracować przy opracowywaniu programu badań oraz dzielić się fachową wiedzą na temat modelowania sieci, przepływów energii i profili zapotrzebowania. Częścią projektu jest też udział w ocenach technicznych i ekonomicznych koncepcji projektu, a także opracowaniu zaleceń regulacyjnych.

Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie tego roku i potrwa cztery lata. Wartość prac wyceniono na ponad 6,3 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi 70 proc. i ma charakter zaliczki. Wkład Enei Operator oszacowano na ponad 400 tys. euro. 

Obok polskich podmiotów, Enei Operator, Instytutu Energetyki i Miasta Bydgoszcz, w projekt zaangażowane są ośrodki naukowe z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Irlandii i Norwegii.