Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Ciepło zakończyła sezon grzewczy 2018/2019 w Białymstoku

Bez poważnych awarii i bez długotrwałych przerw w dostarczaniu ciepła - Enea Ciepło zakończyła trwający 205 dni sezon grzewczy 2018/2019 w Białymstoku, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. W trakcie tych prawie siedmiu miesięcy średnia temperatura powietrza zewnętrznego wynosiła 3 °C, a ilość tzw. stopniodni wyniosła 3 494. Enea Ciepło rozpoczętą przerwę między sezonami grzewczymi wykorzysta na modernizacje infrastruktury ciepłowniczej.

W sezonie grzewczym 2018/2019 Enea Ciepło z powodzeniem realizowała swoją podstawową działalność związaną z dostarczaniem ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Białostocka spółka z Grupy Enea dostarczała ciepło około 230 tys. mieszkańców stolicy województwa podlaskiego, tym samym zabezpieczyła aż 75% potrzeb cieplnych mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% potrzeb cieplnych mieszkańców stolicy województwa podlaskiego pokrywane jest z innych źródeł energii.

Enea Ciepło ogrzewała ponad 3 200 budynków, a wśród nich m.in.: ponad 2 000 budynków mieszkalnych, ponad 220 budynków, w których mieszczą się szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola czy domy dziecka i ponad 150 budynków handlowych. Enea Ciepło ogrzewała również białostockie dworce, stadiony, hospicja czy domy kultury. Sezon grzewczy oficjalnie zakończył się w ostatnim tygodniu kwietnia.

Kubatura budynków ogrzewanych przez Eneę Ciepło wynosiła prawie 40 000 000 m³. Dla porównania to tak jakby Enea Ciepło ogrzała w całości niemal pięćdziesiąt Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie. Powierzchnia mieszkalna ogrzewana przez spółkę z Grupy Enea to prawie 5 500 000 m2 (wielkość 770 pełnowymiarowych boisk piłkarskich), a powierzchnię ogrzewaną użytkową szacuje się na ponad 2 800 000 m2 (wielkość prawie 400 boisk).

W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej: pierwszym jest system sieci, gdzie nośnikiem ciepła jest woda (sieci wodne) oraz drugi, gdzie nośnikiem jest para (sieci parowe). W czasie minionego sezonu grzewczego moc zamówiona przez odbiorców ciepła w wodzie wyniosła około 677,0436 MW, a moc zamówiona przez odbiorców ciepła w parze wynosiła 22,50445 MW.  

– Każdego roku realizowane przez Eneę Ciepło inwestycje, a są to głównie modernizacje sieci i węzłów ciepłowniczych, przekładają się na poprawę jakości usługi dostawy ciepła naszym odbiorcom. Systematyczna modernizacja infrastruktury Enei Ciepło wpływa na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła. To dzięki realizowanym przez Eneę Ciepło inwestycjom rośnie efektywność energetyczna usługi dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle, zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. To wszystko przekłada się również na ograniczenie emisji i pozwala na ograniczenie kosztów – powiedział Wiktor Dulewicz, prezes Enei Ciepło.

W sezonie grzewczym 2018/2019 pracownicy Enei Ciepło na bieżąco reagowali na wszystkie sygnały związane ze zdarzeniami mogącymi potencjalnie wpłynąć na zakłócenia dostawy ciepła w okresie zimowym, dzięki czemu została zachowana ciągłość dostaw ciepła bez wystąpienia poważniejszych awarii systemu.

W przypadku Enei Ciepło głównymi zagrożeniami okresu zimowego są właśnie awarie, które mogą wystąpić w źródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych czy na instalacjach odbiorczych. Służby eksploatacyjne dokonują przeglądów infrastruktury ciepłowniczej i podejmują natychmiastowe działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii i ograniczenie obszaru jej oddziaływania poprzez dokonywanie tam gdzie jest to tylko możliwe przepięć na sieci ciepłowniczej, przełączeń między źródłami zasilania.

Enea Ciepło rozpoczętą przerwę między sezonami grzewczymi wykorzysta na modernizację kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej i innej infrastruktury w celu dalszego ograniczania strat i zapewnienia ciągłości dostawy ciepła. Enea Ciepło na ten cel przeznaczy w 2019 r. kwotę 29 mln zł. Przez cały ten okres Enea Ciepło – jak co roku – będzie dostarczała ciepło sieciowe na potrzeby podgrzania wody użytkowej, jak również parę dla odbiorców o charakterze produkcyjnym i użyteczności publicznej.