Enea
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea kończy I kwartał 2018 r. wzrostem EBITDA i znacznie wyższą produkcją energii

Wstępne wyniki za I kwartał 2018 r. Grupy Enea wskazują na poprawę EBITDA o 5,4% r/r. Wyraźnie widoczne są też efekty zwiększenia mocy wytwórczych Grupy za sprawą uruchomienia nowego bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice oraz przejęcia Elektrowni Połaniec – wytwarzanie energii elektrycznej w I kwartale wzrosło o 68,7% r/r, wynika ze wstępnych danych.

Według szacunkowych danych za okres styczeń-marzec 2018 r. EBITDA Grupy Enea wyniosła 702 mln zł, czyli 5,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa poprawiła wynik EBITDA w trzech obszarach działania. Najwyższa EBITDA, 297 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji (wzrost o 13,4%). EBITDA obszaru wytwarzanie wyniosła 227 mln zł (wzrost o 12,4%), zaś obszaru obrotu 53 mln (wzrost o 3,9%). Jedynie obszar wydobycie, gdzie natrafiono na przejściowe trudności geologiczne, miał gorszy wynik EBITDA niż przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 240 mln zł wobec 295 mln zł rok wcześniej.

I kwartał tego roku wyraźnie wskazuje na efekty przejęć i inwestycji w aktywa wytwórcze. Grupa Enea wytworzyła 6,3 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 68,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wzrósł również wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym do 5,6 TWh z 5,0 TWh (o 11,4% r/r), a sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 5,18 TWh z 4,98 TWh (o 4,2% r/r).

– Wyniki należy oceniać jako satysfakcjonujące w świetle przejściowych zdarzeń w segmencie wydobycia i remontów modernizacyjnych w segmencie wytwarzania. Informacje z LW Bogdanka wskazują, że trudności geologiczne skończyły się, zatem w kolejnych kwartałach oczekujemy powrotu do założonego poziomu wyników. Wysoki wzrost wytwarzania energii elektrycznej pokazuje zasadność dokonanej akwizycji Elektrowni Połaniec. Widać również potencjał do podnoszenia wyników w tym segmencie, także w oparciu o blok 11 w Elektrowni Kozienice – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych. – Cieszy poprawa i zanotowany wzrost EBITDA w obszarze dystrybucji, gdzie konsekwentnie poprawiamy jakość sieci i prowadzimy szereg projektów innowacyjnych – dodał Piotr Olejniczak.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 24 maja br.

 

TABELA: Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych i operacyjnych Grupy Enea za I kwartał 2018 r.

GK ENEA

Jednostka

I kw. 2017

I kw. 2018

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży netto

mln zł

2 710

2 989

10,3%

EBIT

mln zł

383

339

-11,5%

Zysk netto

mln zł

321

254

-20,9%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

mln zł

295

240

-18,6%

EBITDA, w tym:

mln zł

666

702

5,4%

Obrót

mln zł

51

53

3,9%

Dystrybucja

mln zł

262

297

13,4%

Wytwarzanie

mln zł

202

227

12,4%

Wydobycie

mln zł

178

123

-30,9%

Produkcja węgla netto

mln ton

2,4

2,1

-12,5%

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej

TWh

3,756

6,335

68,7%

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym

TWh

4,975

5,182

4,2%

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym

TWh

5,023

5,597

11,4%