ENEA stanie się w pełni zintegrowaną grupą energetyczną. Będzie elastycznie reagować na potrzeby rynku i efektywnie zarządzać zasobami. Jej nową misją jest wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania klientów. Na lata 2014-2020 planuje inwestycje w wysokości 20 mld złotych.

Scenariusz rozwoju zakłada, że nadrzędną ideą działania Grupy jest budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Strategicznymi celami są: zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. Oznacza to między innymi: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym i rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości, wspierany poprzez akwizycje rynkowe. Celem jest także pełna integracja operacyjna Grupy oraz poprawa efektywności jej funkcjonowania.

Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa chce rozwinąć swoje moce o 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych (zakończenie budowy bloku nr 11 w Kozienicach w 2017 r.), o ok. 500 MWe z odnawialnych źródeł energii oraz o ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych. Wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć. ENEA chce także inwestować w dystrybucję oraz zwiększyć marże zarówno w  obszarze sprzedaży jak i obrotu hurtowego.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w latach 2014-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów w wysokości 20 mld złotych. Zostaną one pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

W skład Komitetu Sterującego, przygotowującego strategię, wchodzili przedstawiciele zarządów kluczowych spółek Grupy. Prace trwały trzy miesiące - od lipca br. Rada Nadzorcza ENEA S.A. zatwierdziła nową „Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020” w dniu 18 października br.

Grupa Kapitałowa ENEA to nowoczesny wytwórca, sprzedawca i dystrybutor energii elektrycznej. Ma prawie 2,4 miliona Klientów i 12,5 % udziału w sprzedaży na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 1/5 powierzchni kraju, a prawie 8% energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z elektrowni Grupy.